Συνεργασίες

Στρατηγικές συνεργασίες

pricewaterhousecoopers σολ αεοε Εθνική τράπεζα ταμείο παρακαταθηκών δανείων aldi hellas

 

PRICEWATERHOUSECOOPERS PwC

Αποτελεί από τις σημαντικότερες συνεργασίες μας με σταθερά αυξανόμενο κύκλο εργασιών. Ξεκίνησε το 2008 και αφορά κυρίως σε έλεγχο εκθέσεων εκτιμήσεων άλλων εκτιμητών (property reviews) για σκοπούς Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η PwC αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο. Στην Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 3 μεγαλύτερες εταιρίες στον τομέα παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η PwC ως εκκαθαριστής της πρώην τράπεζας PROBANK, ανέθεσε στην εταιρία μας τον Αύγουστο του 2014 την εκτίμηση του χαρτοφυλακίου των προσημειωμένων ακινήτων της.

 

ΣΟΛ ΑΕΟΕ - ΣΟΛ Consulting ΑΕ

Η συνεργασία μας με την ΣΟΛ ΑΕΟΕ ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ως φυσικά πρόσωπα διενεργούσαμε εκτιμήσεις αξιών ακινήτων. Με την σύσταση της GEOAXIS (2006), η συνεργασία μας επιβεβαιώθηκε και διευρύνθηκε και στην ΣΟΛ Συμβουλευτική ΑΕ με την παροχή υπηρεσιών εκτιμήσεων αξιών ακινήτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η συνεργασία μας είναι σε αποκλειστική βάση. Η ΣΟΛ ΑΕΟΕ αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την συνέχεια του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) και σήμερα καταγράφεται ως η ιστορικότερη και μεγαλύτερη σε αριθμό ενεργών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εταιρία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η ΣΟΛ ΑΕΟΕ αποτελεί τον πλέον σημαντικό στρατηγικό μας εταίρο. Μέχρι σήμερα, ένα αρκετά σημαντικό μέρος του πελατολογίου μας και των εκτιμήσεων αξιών ακινήτων που έχουμε διενεργήσει, οφείλεται στις υπηρεσίες που παρέχουμε προς την ΣΟΛ ΑΕΟΕ και την ΣΟΛ Συμβουλευτική ΑΕ.

 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η συνεργασία μας με την ΕΤΕ ξεκινάει το 2012 και αφορά σε παροχή εκτιμήσεων αξιών ακινήτων για στεγαστικά, επιχειρηματικά και λοιπά δάνεια σε περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής. Η ΕΤΕ αποτελεί την μεγαλύτερη σε όγκο δανείων τράπεζα στην Ελλάδα. Η θυγατρική της τράπεζας ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ μας ανέθεσε τον Ιούλιο 2014 την εκτίμηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθηνών MIG AΕΕΑΠ, με σκοπό την εξαγορά της.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Η συνεργασία μας με το Ταμείο ξεκινάει το 2006 και αφορά σε παροχή εκτιμήσεων αξιών ακινήτων για στεγαστικά δάνεια σε περιοχές της Αττικής. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καταγράφεται ως ο σημαντικότερος κρατικός οργανισμός χορήγησης στεγαστικών δανείων σε δημόσιους υπαλλήλους.

 

ALDI HELLAS

Η συνεργασία μας με την ALDI Hellas ξεκίνησε με την είσοδο της εταιρίας στην Ελληνική αγορά, το έτος 2006. Η συνεργασία ήταν σε αποκλειστική βάση και αφορούσε στην εκτίμηση της αξίας όλων των πιθανών ακινήτων (γηπέδων, κτιρίων, ακινήτων υπό κατασκευή, κλπ.) που η εταιρία επιθυμούσε την αγορά ή ενοικίαση τους. Μέχρι και την απόφαση της να αποχωρήσει οριστικά από την Ελληνική αγορά (Αύγουστος 2010) διενεργήσαμε πάνω από 200 εκτιμήσεις αξιών ακινήτων σε όλη την επικράτεια. Οι εκτιμήσεις μας αποτέλεσαν το βασικότερο εργαλείο απόφασης της διοίκησης στην Ελλάδα και στην Αυστρία για την αγορά ή ενοικίαση ακινήτου καθώς διασφάλιζαν κάθε στιγμή την καταβολή εύλογων – αγοραίων αξιών προσφέροντας στην εταιρία την απαραίτητη ασφάλεια ώστε να μην πληρωθούν υπερβολικά τιμήματα και να αποφευχθούν φαινόμενα υπερτιμολογήσεων. Η πιστότητα των εκτιμήσεων μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Η Καθημερινή, Κυριακή 15/08/2010’ σημειώνοντας : ‘Σε αντίθεση με τις γερμανικές αλυσίδες Plus (απορροφήθηκε από την ΑΒ) και Lidl, που κατά γενική ομολογία αγόρασαν ακριβά γη από πωλητές και συνεργάτες τους, ακόμη και με υπερτιμολογήσεις, η Aldi, σύμφωνα με στελέχη της αλλά και άλλες πηγές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αγόραζε γη κατά κανόνα στα πλαίσια της αγοράς και σύμφωνα με πιστοποιημένες εκτιμήσεις αξιών ακινήτων που διενεργούσε γραφείο εξωτερικών συμβούλων.

Χρειάζεστε πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας