Πιστοποιημένοι από:
rics minfin ISO9001small

Πιστοποιημένες εκτιμήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων

Αξιοποιώντας το δυναμικό της GEOAXIS και με υπόβαθρο τις γνώσεις Πολιτικού, Τοπογράφου και Μηχανολόγου Μηχανικού που διαθέτουμε, παρέχουμε πλέον και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο των Φωτοβολταϊκών σταθμών καλύπτοντας όλους τους επιμέρους τομείς και φάσεις ανάπτυξης του έργου όπως:

Πριν την κατασκευή

  • Αναλυτικός τεχνικός έλεγχος μελέτης και φακέλου αδείας: πληρότητα εγγράφων, έλεγχος γνωμοδοτήσεων-εγκρίσεων, έλεγχος χωροθέτησης των στοιχειοσειρών, έλεγχος ακρίβειας τοπογραφικού και ισοϋψών, έλεγχος ηλεκτρολογικού σχεδίου-μονογραμμικού, έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών (περιφράξεων, ηλεκτρολογικών, συναγερμού, αντικεραυνικής προστασίας, γειώσεων κτλ).
  • Εκπόνηση νέας ή/και αναθεώρηση υφιστάμενης ενεργειακής μελέτης και μελέτης χωροθέτησης.
  • Μελέτη ανάλυσης χρηματορροών για την βιωσιμότητα της επένδυσης (ανάλυση DCF).

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής

  • Πιστοποίηση προόδου εργασιών με βάση το χρονοδιάγραμμα και την παράδοση των υλικών.
  • Έλεγχος τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων βάσει της συμβάσεως μεταξύ του ιδιοκτήτη του έργου και του κατασκευαστή του φωτοβολταϊκού πάρκου (EPC).
  • Έλεγχος τήρησης τεχνικών προδιαγραφών βάσει της μελέτης κατασκευής του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου

  • Πραγματογνωμοσύνη περί του ευλόγου του κόστους κατασκευής βάσει των υλικών και των τεχνικών κατασκευής.
  • Πραγματογνωμοσύνη περί τυχόν κακοτεχνιών.
  • Πραγματογνωμοσύνη λειτουργίας με έλεγχο του performance ratio που προέβλεπε η μελέτη.
  • Μελέτη ανάλυσης χρηματορροών της επένδυσης (ανάλυση DCF).

Σε κάθε φάση, η GEOAXIS μπορεί να παρέχει με βάση τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα και τα Πρότυπα του RICS πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας:

  • Γηπέδου.
  • Ενοικίου του γηπέδου.
  • Αδείας του φωτοβολταϊκού σταθμού.
  • Κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθμού.
  • Ολοκληρωμένου ή/και εν λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού.